Δικαστικός Επιμελητής Ηρακλείου Κρήτης - Judicial officer of Heraklion Crete

Περιφέρειας του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης με έδρα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου Κρήτης Ελλάδος και μέλος του συλλόγου Εφετείου Κρήτης και Ανατολικής Κρήτης (Judicial officer of the District Court Heraklion Crete Greece)

Περιοχές Αρμοδιότητας Δικαστικού Επιμελητή Ηρακλείου Κρήτης

Εφαρμόζεται η Εφετειακή Αρμοδιότητα του Δικαστικού Επιμελητή και έδρα στην περιφέρεια σχετικού Πρωτοδικείου που έχει επιλέξει και εν προκειμένω το Πρωτοδικείο Ηρακλείου.

Περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου.

Δικαστικές Υπηρεσίες

Ο δικαστικός επιμελητής είναι άμισθος δημόσιος λειτουργός. Έργο του δικαστικού επιμελητή είναι (ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ.2318 Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών):

α) Η ενέργεια επιδόσεως δικογράφων και εξωδίκων εγγράφων.

β) Η εκτέλεση των αναφερομένων στην παράγραφο 2 του άρθρου 904 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εκτελεστών τίτλων.

γ) Η εκτέλεση κάθε άλλου καθήκοντος, που του έχει ανατεθεί με νόμο.

01

Η επίδοση δικογράφων και εξώδικων εγγράφων, καθώς και η κοινοποίηση, γνωστοποίηση, διαβίβαση ή άλλη συναφής διαδικαστική πράξη με φυσικό τρόπο ή με ηλεκτρονικά μέσα

02

Εκτελέσεις Αποφάσεων - Διαπιστωτικές Εκθέσεις

Η εκτέλεση των εκτελεστών τίτλων που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 904 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας επίσης η σύνταξη διαπιστωτικών εκθέσεων για πραγματικά περιστατικά, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, με βάση νόμο ή δικαστική απόφαση και η εκτέλεση κάθε άλλου καθήκοντος, που του ανατίθεται με νόμο.

Επικοινωνία

Δικαστικός Επιμελητής Ηρακλείου Κρήτης