Επιδόσεις

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.2318
Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται ως Κώδικας το ακόλουθο σχέδιο νόμου, που καταρτίστηκε από τη νομοπαρασκευαστική επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα: α) με το άρθρο 20 του ν. 1968/1991 και β) με την απόφαση αριθμ.20400/28.3.94 του Υπουργού Δικαιοσύνης.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Τίτλος – καθήκοντα

Άρθρο 1

 
Έργο και Αρμοδιότητες
 1. Ο δικαστικός επιμελητής είναι άμισθος δημόσιος λειτουργός.
 2. Έργο του δικαστικού επιμελητή είναι:
  α) η ενέργεια επιδόσεως δικογράφων και εξωδίκων εγγράφων,
  β) η εκτέλεση των αναφερομένων στην παράγραφο 2 του άρθρου 904 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εκτελεστών τίτλων και
  γ) η εκτέλεση κάθε άλλου καθήκοντος, που του έχει ανατεθεί με νόμο.
 3. Ο δικαστικός επιμελητής ασκεί τα καθήκοντά του μόνο στην περιφέρεια του πρωτοδικείου που είναι διορισμένος, με εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 43 του παρόντος. Οι δικαστικοί επιμελητές όμως των περιφερειών των πρωτοδικείων: α) Αθήνας-Πειραιά, β) Θεσσαλονίκης-Κιλκίς, γ) Πάτρας- Αιγίου, δ) Έδεσσας-Γιαννιτσών, ε) Αλεξανδρουπόλεως-Ορεστιάδας και στ) Σύρου-Νάξου μπορούν να ασκούν τα καθήκοντά τους στις περιφέρειες και των δύο πρωτοδικείων αντίστοιχα.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

122.- ΟΡΓΑΝΑ.

 1. Η επίδοση κάθε εγγράφου γίνεται με δικαστικό επιμελητή διορισμένο στο δικαστήριο, στην περιφέρεια του οποίου έχει την κατοικία ή τη διαμονή του, όταν γίνεται η επίδοση, εκείνος προς τον οποίο αυτή απευθύνεται.
 2. Οι επιδόσεις που γίνονται με την επιμέλεια του δικαστηρίου μπορούν να γίνουν και από ποινικό κλητήρα της περιφέρειας ή από τον γραμματέα του δήμου.
 3. Αν δεν υπάρχει δικαστικός επιμελητής στον τόπο της επίδοσης ή αν κατά την κρίση του εισαγγελέα πρωτοδικών ή του ειρηνοδίκη της περιφέρειας όπου πρόκειται να γίνει η επίδοση είναι δύσκολη η μετάβαση του δικαστικού επιμελητή στον τόπο αυτόν, η επίδοση μπορεί να γίνει και από ποινικό κλητήρα της περιφέρειας ή από τον γραμματέα του δήμου που ορίζεται από τον προαναφερόμενο εισαγγελέα η ειρηνοδίκη.
 4. Με διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, μπορεί να καθιερωθεί και η επίδοση με το ταχυδρομείο ή με τηλεγράφημα ή τηλέφωνο, όλων ή μερικών από τα προαναφερόμενα έγγραφα και παράλληλα να οριστεί ο τρόπος με τον οποίο θα γίνεται και θα αποδεικνύεται η επίδοση.

Σχόλια:
– Το άρθρο 122 τίθεται όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 14 Ν. 4937/2-6-2022 ΦΕΚ 106 Α. [Στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 122 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α’ 182) διαγράφεται η αναφορά στο όργανο της ελληνικής αστυνομίας ή της δασοφυλακής]

 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 709 | 16 Μαρτίου 2016

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

Καθορισμός αμοιβών των Δικαστικών Επιμελητών .

 1. Χαρακτηρισμός ως μνημείων 350 αντικειμένων (εν− δυμάτων και εξαρτημάτων) από το Ιστορικό Βε− στιάριο του Εθνικού Θεάτρου. …………………………………….
 2. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 21798 (1) Καθορισμός αμοιβών των Δικαστικών Επιμελητών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων: α) 49 και β) 50 −όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο Γ3 της παραγρά− φου Γ του Ν. 4336/2015 (Α΄94)− του Ν. 2318/1995 «Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών» (Α΄ 126). 2. Το Π.δ/μα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
 3. Το Π.δ/μα 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).
 4. Τη με αριθ. Υ29/8−10−2015 απόφαση του Πρωθυ− πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).
 5. Τη με αριθ. 76297/30−10−2015 απόφασή μας «Κα− θορισμός αμοιβών Δικαστικών Επιμελητών» (Β΄ 2346 − ΒΖΒΓΩ−ΘΚ7).
 6. Τα με αριθ. πρωτ. έγγραφα: α) 4246/18−1−2016 της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος και β) 108/20−1−2016 της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.
 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε τις αμοιβές των δικαστικών επιμελητών για τις πράξεις που ενεργούν, όπως παρακάτω: Α. ΕΠΙΔΟΣΗ 1. Για κάθε μία επίδοση δικογράφου ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου και τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης σε: • τριάντα πέντε ευρώ (35,00 €) από 0 έως και το 12ο χλμ. (Α΄ Ζώνη) • πενήντα πέντε ευρώ (55,00 €) από το 12ο έως και το 32ο χλμ. (Β΄ Ζώνη) • εβδομήντα τρία ευρώ (73,00 €) από το 32ο έως και το 62ο χλμ. (Γ΄ Ζώνη) • ενενήντα πέντε ευρώ (95,00 €) από το 62ο και άνω χλμ. (Δ΄ Ζώνη). Για επίδοση σε νησί ή σε διαφορετικό νησί από εκείνο στο οποίο διατηρεί το γραφείο του ο δικαστικός επιμε− λητής ή έχει την έδρα της η αστική εταιρεία δικαστικών επιμελητών, η αμοιβή είναι αυτή της Δ΄ Ζώνης, υπολο− γιζόμενων και των πάσης φύσεως εξόδων, με εξαίρεση τη νήσο Σαλαμίνα, που τοποθετείται στη Β΄ Ζώνη. 2. Στις πιο πάνω περιπτώσεις, η χιλιομετρική απόστα− ση υπολογίζεται από τον τόπο που διατηρεί το γραφείο του ο δικαστικός επιμελητής, κατά το άρθρο 31 παρ. 1 του Ν. 2318/1995 «Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών» ή είναι η έδρα της αστικής εταιρείας δικαστικών επιμε− λητών, εκτός των περιφερειών των Εφετείων Αθηνών και Πειραιώς για τις οποίες η χιλιομετρική απόσταση υπολογίζεται από το κατάστημα του Εφετείου Αθηνών. 3. Η αμοιβή του μάρτυρα που συμμετέχει στη θυρο− κόλληση κάθε εγγράφου υπολογίζεται σε δέκα ευρώ (10,00 €) και εμπεριέχεται στις πιο πάνω αναφερόμενες τιμές ζωνών. 4. Σε περίπτωση που η επίδοση ματαιωθεί από λόγο ανεξάρτητο από τη θέληση του δικαστικού επιμελητή, λαμβάνει αυτός το 50% του ποσού της πιο πάνω αμοι− βής της εκάστοτε Ζώνης. 5. Η αμοιβή για την επίδοση με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 122 του Κ.Πολ.Δ. καθορίζεται σε είκοσι πέντε ευρώ (25,00 €). 6. Για τις επιδόσεις που γίνονται κατ’ εφαρμογή του Ν. 3869/2010 ισχύουν οι τιμές της οικείας ζώνης μειω− μένες κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%). 7. Σε περίπτωση που ο δικαστικός επιμελητής διε− νεργεί περισσότερες της μιας επιδόσεις από τον ίδιο εντολέα, στο ίδιο τοπικό διαμέρισμα και στον ίδιο χρόνο η πρώτη επίδοση χρεώνεται με την τιμή της οικείας ζώνης οι δε υπόλοιπες με την τιμή της Α΄ Ζώνης.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ

Οι επιδόσεις στο άμεσο μέλλον θα διενεργούνται πια με ηλεκτρονικά μέσα.

Επίδοση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα.

Α]

24 Μαΐου 2022 | Νομοθεσία
Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 18407οικ./2022
ΦΕΚ 2318/Β/12-5-2022
Επίδοση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:
  α) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων – ΓΚΠΔ/General Data Protection Regulation – GDPR) (L 119/1), β) του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α’ 182) και ιδίως του άρθρου 122 Α αυτού, γ) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), δ) του άρθρου 17 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις (Α’ 133),
  ε) του ν. 4624/2019 Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις (Α’ 137), στ) του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),
  ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
  η) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
  θ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
  ι) του π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α’ 7),
  ια) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),
 2. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).
 3. Την υπ’ αρ. 3981/25.2.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).
 4. Την υπ’ αρ. 118944/23.10.2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).
 5. Την υπ’ αρ. 29810/23.10.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες» (Β’ 4798).
 6. Την υπ’ αρ. 6810/9.3.2021 κοινή απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Λειτουργία Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ)» (Β’ 988).
 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύστημα Ηλεκτρονικών Επιδόσεων

 1. Η επίδοση με ηλεκτρονικά μέσα, κατά το άρθρο 122Α Κ.Πολ.Δ. πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ (ΣΗΕ)», στην ιστοσελίδα (website) https://portal.odee. gr/eservices.
 2. Η ανάπτυξη, λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση του ΣΗΕ ανήκει στο, κατά το άρθρο 117 του ν. 2318/1995 (Α’ 126), νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας».

Άρθρο 2
Ηλεκτρονικό Μητρώο δικαστικών επιμελητών
Η Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας έχει την ευθύνη της ανάπτυξης, λειτουργίας και συντήρησης του ηλεκτρονικού Μητρώου των δικαστικών επιμελητών της χώρας στην ιστοσελίδα (website) https://portal. odee.gr

Άρθρο 3
Πιστοποίηση δικαστικού επιμελητή

 1. Η πιστοποίηση του δικαστικού επιμελητή που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 122Α Κ.Πολ.Δ. πραγματοποιείται μέσω του ηλεκτρονικού Μητρώου του άρθρου 2 και είναι υποχρεωτική για όποιον δικαστικό επιμελητή επιθυμεί να κάνει χρήση της εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας.
 2. Η πιστοποίηση του δικαστικού επιμελητή περιλαμβάνει υποχρεωτικά:
  α) την καταχώριση στο ηλεκτρονικό Μητρώο, μέσω του κατά το άρθρο 91 του ν. 2318/1995 οικείου Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών, των στοιχείων του δικαστικού επιμελητή που τηρούνται κατά τις διατάξεις του ως άνω νόμου στο Μητρώο του Συλλόγου, καθώς και όσων στοιχείων κριθούν αναγκαία, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας,
  β) την απόδοση από το ηλεκτρονικό Μητρώο στον δικαστικό επιμελητή, ενός μοναδικού επταψήφιου Πανελλαδικού Αριθμού Μητρώου Δικαστικού Επιμελητή και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη μορφή «eponimo.p.onoma@odee.gr», γ) την έκδοση και χορήγηση στον δικαστικό επιμελητή εγκεκριμένου πιστοποιητικού ηλεκτρονικής υπογραφής κατά την έννοια της περ. 24 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), με δυνατότητα δημιουργίας εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής κατά την έννοια της περ. 20 του άρθρου 2 του ίδιου ως άνω νόμου. Το κόστος της έκδοσης και διατήρησης του ανωτέρω πιστοποιητικού βαρύνει τον δικαστικό επιμελητή, δ) την έκδοση και χορήγηση στον δικαστικό επιμελητή «ονόματος χρήστη» (username) και «κωδικού πρόσβασης» (password) για την είσοδο του στο ηλεκτρονικό Μητρώο και το ΣΗΕ.

Άρθρο 4
Αρμοδιότητες Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας
Η Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας, για την υλοποίηση των άρθρων 1,2 και 3, δύναται να συμβάλλεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία στην υλοποίηση και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και με εγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης («qualified trust service providers»), λαμβάνει δε τις απαραίτητες αποφάσεις για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του ΣΗΕ και του ηλεκτρονικού Μητρώου, κατ’ εφαρμογή της περ. στ’ του άρθρου 117 του ν. 2318/1995. Οι αποφάσεις αυτές αναρτώνται στην ιστοσελίδα (website) https://portal.odee.gr

Άρθρο 5
Αρμοδιότητες Συλλόγων Δικαστικών Επιμελητών
Οι Σύλλογοι των Δικαστικών Επιμελητών έχουν την ευθύνη της διαρκούς ενημέρωσης του ηλεκτρονικού Μητρώου περί των αλλαγών της υπηρεσιακής κατάστασης των δικαστικών επιμελητών (έναρξη, μετάθεση, διαθεσιμότητα, αναστολή, παύση, συνταξιοδότηση, θάνατος), κατά την έννοια των οικείων διατάξεων του ν. 2318/1995.

Άρθρο 6
Διαδικασία αποστολής ηλεκτρονικής επίδοσης

 1. Η επίδοση με ηλεκτρονικά μέσα πραγματοποιείται ως εξής: Ο αρμόδιος και πιστοποιημένος δικαστικός επιμελητής εισέρχεται στο ΣΗΕ, κατόπιν αυθεντικοποίησης με τα διαπιστευτήρια της περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 3, επιλέγει τον παραλήπτη της επίδοσης, με βάση τα αναπτυσσόμενα πεδία του ΣΗΕ και μεταφορτώνει (upload) σε μορφή αρχείων. pdf διακριτά και στα πεδία που υπάρχουν, την έκθεση επίδοσης που έχει συνταχθεί κατά το άρθρο 139 Κ.Πολ.Δ. και το προς επίδοση έγγραφο.
 2. Το προς επίδοση έγγραφο πρέπει να φέρει την εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του εκδότη του ή του πληρεξουσίου δικηγόρου του, στην περίπτωση δε εγγράφου σε έντυπη μορφή, ο δικαστικός επιμελητής επικυρώνει αυτό, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 2318/1995, με την εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του.
 3. Η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του δικαστικού επιμελητή τίθεται, μέσω ειδικής προγραμματιστικής διεπα- φής και κατόπιν εισαγωγής των κωδικών του εγκεκριμένου πιστοποιητικού ηλεκτρονικής υπογραφής από τον δικαστικό επιμελητή επί του αρχείου της έκθεσης επίδοσης. Στη συνέχεια, αποστέλλεται ειδοποίηση σχετικά με το προς επί-δοση έγγραφο και την έκθεση επίδοσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του παραλήπτη της επίδοσης, από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «eservices@odee.gr» με ηλε-κτρονική αλληλογραφία που περιέχει σύνδεσμο (link), μέσω του οποίου ο παραλήπτης εισέρχεται στο ΣΗΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7.
 4. Οι απαραίτητες χρονοσημάνσεις επί της έκθεσης επίδοσης και επί του προς επίδοση εγγράφου καταχωρούνται μέσω των εφαρμογών του ΣΗΕ υπό τη μορφή εγκεκριμένης ηλεκτρονικής χρονοσφραγίδας κατά την έννοια της περ. 21 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020 και, συγχρόνως, τηρείται ηλεκτρονικό αρχείο για τις ενέργειες που συντελούνται και καταγράφεται η 24ωρη προθεσμία του τέταρτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 122Α Κ.Πολ.Δ., μετά το πέρας της οποίας η ηλεκτρονική επίδοση θεωρείται ανυπόστατη. Οι κατά νόμον εξαιρετέες ημέρες αφαιρούνται.
 5. Η ηλεκτρονική απόδειξη της παρ. 2 του άρθρου 122Α Κ.Πολ.Δ., που παρέχεται από το ΣΗΕ φέρει υποχρεωτικά προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα της Ο.Δ£.Ε, και εγκεκριμένη ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα, κατά την έννοια των περ. 48, 18 και 21 του ν. 4727/2020, αντίστοιχα.

Άρθρο 7
Διαδικασία παραλαβής ηλεκτρονικής επίδοσης

 1. Ο παραλήπτης της επίδοσης εισέρχεται στο ΣΗΕ μέσω του συνδέσμου (link) που έχει λάβει στην ηλεκτρονική του διεύθυνση από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΣΗΕ («eservices@odee.gr»).
 2. Το ΣΗΕ απαιτεί την αυθεντικοποίηση του παραλήπτη με τη χρήση των κωδικών- διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) ή με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking). Εφόσον πρόκειται για δημόσιο υπάλληλο, ο οποίος παραλαμβάνει κατ’ εξουσιοδότηση και για λογαριασμό της Υπηρεσίας του, η αυθεντικοποίηση γίνεται με τη χρήση των Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 29810 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (Β’ 4798).
 3. Μετά την αυθεντικοποίηση, το ΣΗΕ εμφανίζει στον παραλήπτη, τα στοιχεία του δικαστικού επιμελητή που προκαλεί την επίδοση, τη χρονοσήμανση του ΣΗΕ που πιστοποιεί την έναρξη της 24ωρης προθεσμίας για την παραλαβή, τα στοιχεία του παραλήπτη στον οποίο απευθύνεται η επίδοση και την έκθεση επίδοσης. Καλείται δε ο παραλήπτης να υπογράψει την έκθεση επίδοσης, με τη θέση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, μέσω ειδικής προγραμματιστικής διεπαφής που διατίθεται προς τον σκοπό αυτό από το ΣΗΕ και κατόπιν εισαγωγής των κωδικών του εγκεκριμένου πιστοποιητικού ηλεκτρονικής υπογραφής από τον παραλήπτη.
 4. Αφότου ο παραλήπτης υπογράψει με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή την έκθεση επίδοσης, το ΣΗΕ του χορηγεί αυτομάτως το προς επίδοση έγγραφο που περιέχει την εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του δικαστικού επιμελητή κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 139 Κ.Πολ.Δ. και την προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα της παρ. 5 του άρθρου 6 της παρούσας.
 5. Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής επίδοσης, το ΣΗΕ αποστέλλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση του δικαστικού επιμελητή ειδοποίηση για την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής επίδοσης. Ο δικαστικός επιμελητής έχει πρόσβαση στην έκθεση επίδοσης και στο έγγραφο που έχει επιδοθεί, μέσω του προσωπικού του αρχείου ηλεκτρονικών επιδόσεων, που τηρείται στο ΣΗΕ.
 6. Αν παρέλθει άπρακτη η 24ωρη προθεσμία της παραλαβής, το ΣΗΕ αποστέλλει σχετική ειδοποίηση στον δικαστικό επιμελητή περί του ανυπόστατου της ηλεκτρονικής επίδοσης.

Άρθρο 8
Κατά τόπο αρμοδιότητα
Οι κατά νόμο περιορισμοί ως προς την κατά τόπο αρμοδιότητα του δικαστικού επιμελητή τίθενται με τεχνικά μέσα στο ΣΗΕ και στο ηλεκτρονικό Μητρώο.

Άρθρο 9
Άντληση στοιχείων επικοινωνίας φυσικών προσώπων

 1. Για την εκπλήρωση του σκοπού της επίδοσης με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, το ΣΗΕ αντλεί από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που το φυσικό πρόσωπο έχει καταχωρίσει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του ν. 4704/2020 και τα άρθρα 5 και 6 της υπ’ αρ. 6810/9.3.2021 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας (Β’ 988). Η ανωτέρω άντληση, πραγματοποιείται μόνον εφόσον το φυσικό πρόσωπο έχει δηλώσει στο Ε.Μ.Επ. ότι επιθυμεί οι φορείς του δημόσιου τομέα να επικοινωνούν μαζί του μέσω των στοιχείων επικοινωνίας του που είναι καταχωρισμένα στο Ε.Μ.Επ..
 2. Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διενεργείται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27 ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137).

Άρθρο 10
Γνωστοποίηση στοιχείων νομικών προσώπων

 1. Οι φορείς του Δημοσίου Τομέα, κατά την έννοια της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), τα πιστωτικά ιδρύματα, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013, τα ιδρύματα πληρωμών, τα καταστήματα ηλεκτρονικού χρήματος, οι ασφαλιστικές εταιρείες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα γνωστοποιούν εγγράφως στην Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος: α) την ονομασία της κατά τόπο υπηρεσίας ή καταστήματος και την έδρα τους, β) το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο οποίο θα αποστέλλονται οι ηλεκτρονικές επιδόσεις, γ) τα στοιχεία των φυσικών προσώπων που έχουν εξουσιοδοτηθεί νομίμως, για να παραλαμβάνουν επιδόσεις με ηλεκτρονικά μέσα και ιδίως το ονοματεπώνυμο και τον ΑΦΜ τους, μεταβατικά, μέχρι να καταστεί δυνατή η δήλωση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης των νόμιμων εκπροσώπων των νομικών προσώπων και των εξουσιοδοτημένων από αυτούς αντιπροσώπων, εκπροσώπων ή υπαλλήλων σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 122Α του Κ.Πολ.Δ..
 2. Οι φορείς και τα ιδρύματα της παρ. 1 επικαιροποιούν ανά εξάμηνο ή και εκτάκτως, όταν συντρέχει σχετική ανάγκη, τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου.

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Μαΐου 2022

Β]

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
122Α.- ΕΠΙΔΟΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ.
 1. Επίδοση εγγράφου είναι δυνατόν να διενεργείται και με ηλεκτρονικά μέσα από πιστοποιημένο για τον σκοπό αυτόν δικαστικό επιμελητή, διορισμένο στο δικαστήριο, στην περιφέρεια του οποίου έχει την κατοικία ή τη διαμονή του ή την έδρα του, κατά τον χρόνο διενέργειας της επίδοσης, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο προς το οποίο αυτή απευθύνεται.
 2. Τα δικόγραφα είναι δυνατόν να επιδίδονται, σύμφωνα με την παρ. 1, και με ηλεκτρονικά μέσα, εφ’ όσον φέρουν εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή κατά την έννοια της περ. 20 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Η επίδοση με ηλεκτρονικά μέσα θεωρείται συντελεσμένη μόνο εφόσον επιστραφεί στον διενεργούντα την επίδοση δικαστικό επιμελητή, ηλεκτρονική απόδειξη παραλαβής του εγγράφου, η οποία φέρει εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια της περ. 20 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020, του προσώπου προς το οποίο γίνεται η επίδοση. Επί ποινή ακυρότητας, η ηλεκτρονική απόδειξη περιέχεται στην έκθεση επίδοσης την οποία συντάσσει ο δικαστικός επιμελητής σύμφωνα με το άρθρο 139 ΚΠολΔ. Η επίδοση θεωρείται ανυπόστατη αν η ηλεκτρονική απόδειξη δεν περιέλθει στον διενεργούντα την επίδοση μέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες από την αποστολή. Συνέπεια του ανυπόστατου της ηλεκτρονικής επίδοσης είναι η αυτοδίκαιη διενέργειά της με φυσικό τρόπο επίδοσης, όπως ορίζουν τα άρθρα 122 επ.
 3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4, φυσικό πρόσωπο ή, στην περίπτωση νομικού προσώπου, ο νόμιμος εκπρόσωπός αυτού, που επιθυμεί να αποστέλλει ή να λαμβάνει έγγραφα με ηλεκτρονικά μέσα υποχρεούται να δηλώσει μία μοναδική ηλεκτρονική διεύθυνση στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) του άρθρου 17 του ν. 4704/2020 (Α’ 133). Αν πρόκειται για κάτοικο εξωτερικού ή νομικό πρόσωπο με έδρα στην αλλοδαπή, η δήλωση υποβάλλεται στο ανωτέρω Μητρώο.
 4. Η επίδοση με ηλεκτρονικά μέσα, όπως ορίζεται στις παρ. 1 έως 3, με παραλήπτη το Δημόσιο, πιστωτικό ίδρυμα, ίδρυμα πληρωμών, κατάστημα ηλεκτρονικού χρήματος ή ασφαλιστική εταιρεία διενεργείται στην εκά- στοτε αρμόδια αποκεντρωμένη υπηρεσία ή κεντρικό υποκατάστημα της περιφέρειας, όπου κατά τον χρόνο επίδοσης, έχει την έδρα του, ο διενεργών την επίδοση δικαστικός επιμελητής. Σε περίπτωση μη ύπαρξης αρμόδιας αποκεντρωμένης υπηρεσίας ή κεντρικού υποκαταστήματος της περιφέρειας, η επίδοση διενεργείται στην κεντρική έδρα των φορέων του πρώτου εδάφιου. Για τον σκοπό αυτόν, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων υποχρεούνται να δηλώνουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση στο Ε.Μ.Επ., όπως επίσης και το όνομα του αντιπροσώπου, εκπροσώπου ή υπαλλήλου που είναι εξουσιοδοτημένος να παραλαμβάνει ηλεκτρονικά το έγγραφο που επιδίδεται.
 5. [Καταργείται].
 6. Αντικατάσταση ή κατάργηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που έχει καταχωριστεί γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4704/2020.
 7. Η επίδοση στον αντίκλητο πληρεξούσιο δικηγόρο, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 143, μπορεί να γίνεται και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχεται σε δικόγραφο, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 119 ΚΠολΔ.
 8. Στις περιπτώσεις ηλεκτρονικής επίδοσης οι δικο- νομικές προθεσμίες παρατείνονται κατά μία (1) ημέρα.
 9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, εξειδικεύονται οι όροι δημιουργίας και λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής για την επίδοση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα και καθορίζεται κάθε αναγκαία, τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
 10. [Καταργείται].
  Η αμοιβή για την επίδοση με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 122 του Κ.Πολ.Δ. καθορίζεται σε είκοσι πέντε ευρώ (25,00 €).

Επικοινωνία

Δικαστικός Επιμελητής Ηρακλείου Κρήτης