Δικαστικές Υπηρεσίες

Η επίδοση δικογράφων και εξώδικων εγγράφων, καθώς και η κοινοποίηση, γνωστοποίηση, διαβίβαση ή άλλη συναφής διαδικαστική πράξη με φυσικό τρόπο ή με ηλεκτρονικά μέσα

02

Εκτελέσεις Αποφάσεων - Διαπιστωτικές Εκθέσεις

Η εκτέλεση των εκτελεστών τίτλων που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 904 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας επίσης η σύνταξη διαπιστωτικών εκθέσεων για πραγματικά περιστατικά, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, με βάση νόμο ή δικαστική απόφαση και η εκτέλεση κάθε άλλου καθήκοντος, που του ανατίθεται με νόμο.

ethnoshmo_copy_300x300_1

Μέλος Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου Ανατολικής Κρήτης και Ανατολικής Κρήτης

– υπό την εποπτεία της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας

Επικοινωνία

Έδρα: Καρόλου 28 – 104 37 Αθήνα

Τηλέφωνα: 210.3307127210.3307128

Φαξ: 210.3306109

E-mail: epimelites@odee.gr