Συχνές ερωτήσεις

  1. Ο  δικαστικός επιμελητής είναι άμισθος δημόσιος λειτουργός.
  2. Έργο του δικαστικού επιμελητή είναι:

α) Η επίδοση δικογράφων και εξώδικων εγγράφων, καθώς και η κοινοποίηση, γνωστοποίηση, διαβίβαση ή άλλη συναφής διαδικαστική πράξη με φυσικό τρόπο ή με ηλεκτρονικά μέσα,

β) η εκτέλεση των εκτελεστών τίτλων που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 904 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,

γ) η σύνταξη διαπιστωτικών εκθέσεων για πραγματικά περιστατικά, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, με βάση νόμο ή δικαστική απόφαση και

δ) η εκτέλεση κάθε άλλου καθήκοντος, που του ανατίθεται με νόμο.

Από τον επισπεύδοντα – εντολέα της κάθε υπόθεσης.

Οι αμοιβές είναι συγκεκριμένες σύμφωνα με τους παρακάτω Νόμους: Αμοιβές

Στις 01/03/2016

Φ.Ε.Κ. 1560 τ. Β΄/24-10-2006 “Καθορισμός αμοιβών Κ.Ε.Δ.Ε.”

Στις 01/03/2016

Φ.Ε.Κ. 1716 τ. Β΄/26-8-2008 “Καθορισμός αμοιβών Δικαστικών Επιμελητών

Στις 01/03/2016

Φ.Ε.Κ. 1916 τ. Β΄/18-9-2008 Διορθωτικό Φ.Ε.Κ. αμοιβών

Στις 01/03/2016

Φ.Ε.Κ. 2346 τ. Β΄/30-10-2015 “Καθορισμός αμοιβών Δικαστικών Επιμελητών” (ΙΣΧΥΣ Φ.Ε.Κ. ΑΠΟ 01.01.2016)

Στις 17/03/2016

Φ.Ε.Κ. 709 τ. Β΄/16.03.2016/Διορθωτικό Φ.Ε.Κ. αμοιβών Δ.Ε.

Δικαστικός επιμελητής διορίζεται σε κενή οργανική θέση περιφέρειας πρωτοδικείου κάθε Έλληνας πολίτης, εφόσον επιτύχει σε σχετικό διαγωνισμό, έχει τα αναγκαία προσόντα και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα σχετικά κωλύματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Ενδεικτικά:

 

α) έχει συμπληρώσει το εικοστό δεύτερο έτος και δεν έχει υπερβεί το  «τεσσαρακοστό»  έτος της ηλικίας του. Η συμπλήρωση του ορίου ηλικίας λογίζεται ότι επέρχεται στην 1 Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνεται το εικοστό δεύτερο και στις 31 Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνεται το  τεσσαρακοστό έτος. Η ηλικία αποδεικνύεται με αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξεως γεννήσεως. Δικαστικές αποφάσεις, που βεβαιώνουν την ηλικία ή διορθώνουν τη ληξιαρχική πράξη ως προς τη χρονολογία γεννήσεως, δε λαμβάνονται υπόψη,

 

β) είναι πτυχιούχος Νομικής Σχολής ημεδαπού πανεπιστημίου ή ισότιμου αλλοδαπού, αναγνωρισμένου από το νόμο,

 

γ) έχει συμπληρώσει άσκηση έξι (6) μηνών σε δικαστικό επιμελητή, σύμφωνα με τα οριζόμενα  ειδικότερα  στο άρθρο 6 του παρόντος και 

 

δ) δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα του σχετικού άρθρου του Κώδικα.

Οι επιδόσεις σύντομα θα μπορούν να διενεργούνται με ψηφιακό τρόπο, για την ώρα μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, που έχει αναπτυχθεί από την Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας.

 

Για την ορθή λειτουργία του συστήματος, έχουν προβλεφθεί όλες οι αναγκαίες διασφαλίσεις (πιστοποίηση δικαστικών επιμελητών, αυθεντικοποίηση χρηστών, χρονοσημάνσεις κ.λπ.), σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

 

Με την ψηφιοποίηση της διαδικασίας οι επιδόσεις εγγράφων από τους δικαστικούς επιμελητές θα διενεργούνται ταχύτερα και οικονομικότερα.

 

Ειδικότερα, θα είναι δυνατή η διενέργεια πολύ περισσότερων επιδόσεων σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα διατηρώντας τον ίδιο βαθμό ασφάλειας κατά τη διενέργειά τους. Ταυτόχρονα εξασφαλίζεται η απ’ ευθείας γνωστοποίηση στον παραλήπτη της ύπαρξης του επιδοτηρίου εγγράφου, χωρίς να χρειάζεται να προσφύγει ο δικαστικός επιμελητής στη διαδικασία της θυροκόλλησης.

 

Ταυτόχρονα το κόστος της επίδοσης συγκεκριμενοποιείται σε κατώτερο επίπεδο από τα ήδη προσδιορισθέντα, καθιστώντας τες οικονομικότερες για τον εντολέα πολίτη.

 

Με την επίδοση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης κάνει ένα ακόμα σημαντικό βήμα προς την πλήρη ψηφιοποίηση της Δικαιοσύνης.

Αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται η Εφετειακή Αρμοδιότητα του Δικαστικού Επιμελητή και έδρα στην περιφέρεια σχετικού Πρωτοδικείου που έχει επιλέξει.

Περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου.

Επικοινωνία

Δικαστικός Επιμελητής Ηρακλείου Κρήτης